onsdag 23 jan 2019
Skriv ut

GDPR

Integritetspolicy

Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB, org.nummer 556438-0201,
adress Backskogsvägen 6, 621 99  Visby, e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  och telefonnummer 0498-26 21 27.

Vilka personuppgifter behandlar Zions bilplåt & Lack AB?

Personuppgifter som du har lämnat till oss:
När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på en av våra verkstäder kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss.

Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller butiker. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:

När du lämnar in ditt fordon på en av våra verkstäder för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper.

Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar.
Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt bilägarnummer, registreringsnummer, fordonsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/leasat/lånat eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik och information om din användarprofil. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, registreringsnummer och eventuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för behörighetskontroll av körkort och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordon i samband med provkörning.
 • När du har provkört/leasat/hyrt/lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat fordonet.
 • För att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.
 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om service/däckbyte etc. och kundundersökningar via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.
 • Vi behandlar service- och reparationshistorik i syfte att använda uppgifterna för diagnos, uppgradering, reparation och service av ditt fordon. Teknisk information kan även användas för produkt- eller tjänsteutveckling. Informationen sparas även i syfte att kunna erbjuda en potentiell framtida ägare av ditt fordon tillgång till servicehistorik samt annan fordonsrelaterad information som kan vara relevant för denne att känna till, såsom när en viss reservdel byttes ut eller vilken service som är gjord på fordonet. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att kunna visa upp att vi uppfyller krav från respektive fordonstillverkare, av säkerhetsskäl och för att kunna ge erbjuda våra kunder rätt verkstadstjänster.
 • Om du lämnar in ett fordon på en av våra verkstäder för någon annans räkning eller i egenskap av representant för ett företag t.ex. som förare av en tjänstebil behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är vi vill kunna kommunicera med dig som kontaktperson samt att vi kan behöva följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.
 • Om någon annan lämnar in ditt fordon hos oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och fordonsinformation för att kunna utföra arbetet i syfte att fullgöra vårt avtal om reparation eller service i förhållande till den som lämnat in ditt fordon. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden och genomföra aktuell service eller reparation på ditt fordon.
 • Vi kan komma att behandla rörligt material från övervakningskameror som innehåller personuppgifter om dig när du besöker någon av våra anläggningar, i brottsförebyggande syfte. Övervakning sker endast avseende områden som är särskilt brottsutsatta.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik och budhistorik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.
 • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms-påminnelser eller kataloger, från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.
 • Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in från ditt fordon i samband med ett verkstadsbesök eller information som vi annars har om ditt fordon såsom modell och tillverkningsår, t.ex. när du har köpt ett fordon från oss. Analysen av informationen sker i syfte att kunna skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

 • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar Företaget. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av Företaget samt av Företagets leverantörer av tjänster. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Företaget ingår biträdesavtal med leverantören.
Företaget kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

 • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
 • Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare och generalagenten för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om fordonsinformation som lämnas ut men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer.
 • Vi kan även komma att lämna ut fordonsinformation till andra aktörer inom fordonstillverkarens auktoriserade nätverk för att nätverket ska kunna erbjuda kunder rätt verkstadstjänster.
 • Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer.
 • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering av fordon i vägtrafikregistret.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners (t.ex. fordonsinformation som fordonstillverkare samlar in eller information om du tecknar försäkring eller finansiering med finans- eller försäkringsbolag som vi samarbetar med). Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter. Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Företaget dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
 • Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”.
 •  enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Företaget kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
 • Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.
 • För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss.
 • I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Företaget har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.
 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifterna som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Företaget men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kontantförsäljning i en fysisk butik till ett lägre värde (i de länder kontantbetalning accepteras) eller det är fråga om viss kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Zions Bilplåt & Lack AB på adressen ”Zions Bilplåt & Lack AB, Backskogsvägen 6, 621 99 Visby” eller maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0498-26 21 27 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.
___________________________________________
Denna integritetspolicy fastställdes av
Zions Bilplåt & Lack AB den 2018-09-05.


Integritetspolicy anställda

Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB, org.nummer 556438-0201,
adress Backskogsvägen 6, 621 99  Visby, e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och telefonnummer 0498-26 21 27.

Vilka personuppgifter behandlar Zions Bilplåt & Lack AB om du är anställd?

Denna integritetspolicy syftar till du som anställd ska få information om hur Företaget hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Företaget behandlar följande personuppgifter om sina anställda.
    • Namn
    • Personnummer
    • Adress
    • Telefonnummer
    • E-postadress
    • Kontouppgifter
    • Uppgifter om lön
    • Uppgifter om pension
    • Uppgifter om förmåner
    • Anställningsavtal
    • Uppgifter om semesterdagar
    • Eventuella uppgifter om frånvaro på grund av sjukdom, graviditet och vård av barn
    • Uppgift om sjukdom/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontroller
    • Anteckningar från medarbetarsamtal
    • Resultat frånkompetenstester/personlighetstester
    • Loggar med data avseende den anställdas användning av webb, Epost och telefonsamtal
    • Namn och telefonnummer till anställds anhöriga kontaktperson

VAD ANVÄNDER Företaget DINA UPPGIFTER TILL?

Personuppgifter för administration av anställning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, kontouppgifter och uppgifter om din lön, pension och förmåner samt anställningsavtal och semesterdagar behandlas för ändamålet att administrera anställningen, vilket bland annat innefattar att göra löneutbetalningar och pensionsavsättningar. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Företaget ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare enligt anställningsavtalet med dig, samt för att Företaget ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser som arbetsgivare.

Uppgift om frånvaro pga. sjukdom, graviditet eller vård av barn
Företaget behandlar dessa uppgifter endast för ändamålet att administrera eventuell frånvaro på grund av sjukdom, graviditet eller vård av barn (t.ex. att beräkna sjuklön och utreda frånvarorätt). Den lagliga grunden för behandlingen är att Företaget som arbetsgivare måste behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter under arbetsrätten.

Resultat frånpersonlighets/kompetenstester
Testresultat behandlas för ändamålen, och Företagets enligt berättigade intresse, att inrätta och planera en för verksamheten lämplig organisation, arbetsfördelning samt lönemodeller och för att säkerställa underlag för personligautvecklingsplanerför våra anställda. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Företagets berättigade intresse är såsom nämnt ovan.

Anteckningar från medarbetarsamtal/utvärderingar
Uppgifter från medarbetarsamtal/utvärderingar behandlas för ändamålen, och enligt Företagets berättigade intresse, att inrätta och planera en för verksamheten lämplig organisation, arbetsfördelning samt lönemodeller och för att säkerställa underlag för personliga utvecklingsplaner för våraanställda. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Företagets berättigade intresse är såsom nämnt ovan.

Loggar med data avseende den anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal
Loggning av anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal sker enligt ändamålet, och enligt Företagets berättigade intresse, för att korrekt och lagenligt använda verksamhetens resurserochtid, i enlighet med Företagets IT-Policy. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Företagets berättigade intresse är såsom nämnt ovan.
Företaget har även rätt att kontrollera att de anställda använder Företagets datorer, datornät och övrig IT-utrustning i enlighet med Företagets IT-policy, samt att vid behov (t.ex. om en anställd blir plötsligt sjuk) bereda sig åtkomst till anställdas arbetsdator och mejl. Närmare information om detta finns i Företagets IT-policy.

Uppgift om anhörig
Vi behandlar namn och telefonnummerför den som du uppgivit som anhörig kontaktperson, för att Företaget ska kunna komma i kontakt med den anhöriga om du som anställd råkar utför en olycka, akutsjukdomsfall eller dylikt. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Företagets berättigade intresse är att snabbt kunna komma i kontakt med våra anställdas anhöriga i händelse av olycksfall eller dylikt.

Uppgift om sjukdom/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontroller
Företaget behandlar uppgifter om sjukdomar/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontrollerför att kunna rehabilitera den anställde. Behandlingen utförs för att Företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter under arbetsrätten.
Företaget är medvetet om att uppgifter beträffande personers hälsa är att betrakta som känsliga uppgifter som är av mycket integritetskänslig natur. Detta innebär att Företaget har särskilt strikta rutiner för hantering av sådana uppgifter, och att uppgifterna endast behandlas i den mån det är nödvändigt för att fullgöra rehabiliteringsskyldigheten.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Företaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av löne-och andra HR-relaterade tjänster sam till Företagets IT-leverantör/er. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Företagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Företaget.

Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Företaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om Företaget är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan.

För det fall att hela eller delar av Företagets verksamhet avyttras kan Företaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till England, Schweiz, USA, Indien och Kina.

Företaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållandes vissa standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.
En kopia av dessa undertecknade standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på förfrågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Företaget sparar dina personuppgifter så länge dessa är nödvändiga för att administrera anställningen, eller så länge som de är nödvändiga för det specifika ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Loggar av anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal sparas i upp till 365 dagar.
Efter anställningens upphörande iakttar Företaget särskilt följande principer:
    a) Efter anställningens upphörande sparar Företaget betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som Företaget har gett dig, samt vissa faktauppgifter om anställningen och dess upphörande, såsom anställningsform, lön och orsak till uppsägning. Uppgifterna sparas för administrativa ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare.
    b) Uppgifter om pension kan komma att sparas under längre tid, t.ex. om det behövs för utbetalning av pension eller på grund av bestämmelser i lag. Uppgifterna sparas så länge det behövs för att utbetalning ska kunna ske.
    c) Värderande uppgifter om f.d. anställda (dvs. utöver ”officiella” betyg och liknande) som t.ex. förekommer i kompetensdatabaser raderas normalt kort tid efter att anställningsförhållandet har upphört.
    d) Ditt e-postkonto och eventuella uppgifter om dig på Företagets webbplatsraderas normalt kort tid (inom ca en månad) efter att anställningsförhållandet har upphört.
    e) Om en anställd har sagts upp på grund av arbetsbrist har Företaget en skyldighet att spara de personuppgifter som är nödvändiga för att bevaka företrädesrätt till ny anställning. Företaget kommer således att spara de uppgifter som behövs för att avgöra om den f.d. anställde har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning.
Oaktat vad som anges ovan kan Företaget även komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag inom arbetsrätten eller annan lag, eller för att Företaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Företaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag.
Du har rätt att få svar på huruvida Företaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Företaget, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Företaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att Företaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter.
Du har rätt att begära att Företaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

Rätt att göra invändningar mot Företagets behandling av personuppgifter.
Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Företagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter.
Du har rätt att begära en begränsning av Företagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Företaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Klagomål.
Om du har klagomål avseende Företagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Företaget på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
___________________________________________
Denna integritetspolicy fastställdes av
Zions Bilplåt & Lack AB den 2018-09-05.


Integritetspolicy arbetssökande

Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Zions Bilplåt & Lack AB, org.nummer 556438-0201,
adress Backskogsvägen 6, 621 99  Visby, e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och telefonnummer 0498-26 21 27.

Vilka personuppgifter behandlar Zions Bilplåt & Lack AB om du söker anställning?
Denna integritetspolicy syftar till du som arbetssökande ska få information om hur Företaget hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsföretag, kan även rekryteringsföretaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsföretaget utför innan du presenteras som kandidat för Företaget, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Företaget att göra.

Typer av personuppgifter som behandlas

Företaget behandlar följande personuppgifter om dig.
(a) Namn
(b) Telefonnummer
(c) Mejladress
(d) Adress
(e) CV
(f) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester
(g) Information som inhämtas från referenser
(h) Intervjuanteckningar

Vad använder Företaget dina uppgifter till?

Företaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Företagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Företaget inte behandla din ansökan.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Företaget kan komma att överföra dina personuppgifter till rekryteringsbolagen som hanterar rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Företagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Företaget. Vänligen notera dock att Företaget inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsföretaget, och som rekryteringsföretaget behandlar för sin egen räkning. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.
Företaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Företagets verksamhet avyttras kan Företaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Företaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryterad person har tillträtt tjänsten. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Företaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.
För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Företaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Företaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Företaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag.

Du har rätt att få svar på huruvida Företaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Företaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Företaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Företaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

Rätt att göra invändningar mot Företagets behandling av personuppgifter

Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Företagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter

Du har rätt att begära en begränsning av Företagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Företaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Klagomål

Om du har klagomål avseende Företagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Företaget på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ändringar i integritetspolicyn


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
___________________________________________
Denna integritetspolicy fastställdes av
Zions Bilplåt & Lack AB den 2018-09-05.

Jobba hos oss!

Vi söker nu billackerare och bilplåtslagare!

Läs mer här!

Zions Bilplåt & Lack AB
Västerhejde Backskogsv 6
621 99 Visby

Telefon: 0498-26 21 27
Fax: 0498-26 21 74
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider: 07:00-16:00 Lunchstängt: 12:00-13:00

(Klicka för större bild)

Du bygger vi monterar

Skissa och bygg din bilinredning med bob systems skissverktyg och låt oss montera det åt dig.

Kontakta oss för mer information.